ഫാക്ടറി ടൂർ

വർക്ക്ഷോപ്പ് സാഹചര്യം

MJKJKJL
IMG_20141123_112909
GTRH
出炉1
铸钢叶4
GBDFHG
IMG_6958
DSC_7835
IMG20170605105049

സ്റ്റാമ്പിംഗ് ഭാഗങ്ങൾ

20161228053539400
20161228053613267
20161228053626820

യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ

IMG_20180312_144333
dav
IMG_20180911_103542
IMG_20181127_103032

അടിക്കുറിപ്പ് ഫൗണ്ടറി

675fghg

hgduyt

gfhjvb

ytrytydfg